Zásady ochrany osobních údajů


1. Úvod


1.1. Využíváním služeb FINDYN svěřujete provozovateli služby FINDYN Vaše osobní údaje (dále jen “Informace“).

1.2. Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikovat danou osobu.

1.3 Správcem osobních údajů je Ing. Karel Dvořák, podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaného v Živnostenském rejstříku v Praze, IČ: 07757671 (dále jen “Provozovatel”).

1.4 Ke službě FINDYN se váže webová stránka www.findyn.cz (dále jen “Webová stránka”).

1.5 Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Provozovatel Informace shromažďuje, jak je chrání a jak s nimi nakládá.

1.6 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Důvodem může být například rozvíjení služby, představení nových funkcí, odstranění stávajících funkcí, nebo jakýkoliv jiný důvod. Nové aktualizované znění vstupuje v platnost zveřejněním na Webové stránce Provozovatele.

1.7 Používáním Webových stránek či služeb FINDYN obecně, souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1.8 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.1.2019


2. Účel


2.1 Provozovatel shromažďuje Informace za účelem zprostředkování služeb FINDYN a zákaznického servisu, rozvoje a vylepšení služeb FINDYN, optimalizace obsahu webových stránek a marketingových materiálů, k zasílání přímého marketingu formou emailu, a dodržování právních požadavků.


3. Informace, které o Vás shromažďujeme


3.1 Provozovatel shromažďuje Informace při registraci účtu na FINDYN a poté při samotném používání služby FINDYN.

3.2 Při přihlášení na Aktivitu sdělujete Provozovateli následující Informace:

3.3 Při samotném využívání služby FINDYN Provozovatel shromažďuje následující další informace:

3.4 Provozovatel je oprávněn Informace analyzovat (např. pro účely průzkumu trhu, rozvoje služby, atd.)


4. Další


4.1 Berete na vědomí, že v souvislosti se službou FINDYN mohou být pořizovány fotografie či videa. S tímto souhlasíte a dáváte Provozovateli souhlas tento obsah používat, upravovat, vytvářet odvozená díla, kopírovat, distribuovat, sublicencovat, přenášet či publikovat (např. na Webové stránce, na sociálních sítích, v marketingových materiálech). Provozovatel se zavazuje, že fotografie i videa budou upraveny tak, aby obličeje účastníků Aktivit nebyly vidět.

4.2 Pokud účastník Aktivity či Pořadatel v souvislosti se se službou FINDYN předá Provozovateli fotografie, videa, názory, ohodnocení nebo jakýkoli jiný obsah (a to ať formou emailu, přes sociální sítě nebo jakýmkoliv jiným způsobem), dává tak Provozovateli souhlas tento obsah používat, upravovat, vytvářet odvozená díla, kopírovat, distribuovat, sublicencovat, přenášet či publikovat (např. na Webové stránce, na sociálních sítích, v marketingových materiálech). Za poskytnutí obsahu Provozovateli nenáleží účastníkovi ani Pořadateli žádná úplata. I v tomto případě se Provozovatel se zavazuje fotografie i videa upravovat tak, aby obličeje Uživatelů nebyly vidět.


5. Výměna kontaktů mezi účastníky aktivit


5.1 Účastník Aktivity dostane možnost vyjádřit, kterým účastníkům by na sebe rád dal svůj kontakt. Provozovatel identifikovaným účastníkům dané kontakty předá. Kontaktem se rozumí telefonní číslo uvedené v přihlášce na Aktivitu.

5.2 Rovněž si dalšími účastníky Aktivity můžete vyměnit kontakty sami v průběhu aktivity či po jejím skončení.


6. Informace poskytované třetím stranám


6.1. Provozovatel se zavazuje nepředávat Informace o uživatelích třetím stranám s výjimkou těch, které se podílejí na určité části služeb, a to vždy pouze ke stanovenému účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel v rámci naplnění podstaty svých služeb a jejich zkvalitňování spolupracuje s třetími stranami. Jedná se o třetí strany v následujících kategoriích:

6.2. Mezi zpracovatele mohou patřit:


6.3. V případě, kdy je Provozovatel státními orgány (např. policií, soudy, úřady) požádán o zpřístupnění Informací o daném účastníkovi Aktivity, je Provozovatel k těmto úkonům oprávněn.


7. Uchovávání informací


7.1. Informace jsou uchovávány maximálně po dobu 3 let.

7.2. Informace mohou být dříve vymazány následujícími způsoby:


8. Bezpečnost informací


8.1. Snažíme se, abychom službu FINDYN i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem, neoprávněným pozměňováním, zveřejnění či zničení Informací.

8.2. SSL šifrování: Webová stránka je šifrována technologií SSL.

8.3. Organizační opatření: Přístup k údajům omezuje Provozovatel pouze na vybrané osoby.

8.4. Bezpečnostní opatření jsou průběžně s technickým vývojem vylepšována.


9. Práva subjektu údajů


9.1. Právo na přístup k Vašim údajům, právo na opravu údajů: Vaše údaje zadané při přihlášení na aktivitu jsou uvedeny v potvrzujícím emailu. Máte právo na aktualizaci Vašich údajů. Na Vaši žádost je Provozovatel opraví.

9.2. Právo na výmaz (právo být zapomenut): Máte právo na vymazání Informací, které o Vás Provozovatel uchovává.

9.3. Právo na informaci o zpracování Vašich údajů: Máte právo požádat Provozovatele o informaci, zda a jaké Informace o Vás Provozovatel zaznamenává. Provozovatel má povinnost tyto informace předat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

9.4. Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat – zpracovávání dat: Máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich Informací kdykoliv odvolat. V takovém případě budou Vaše Informace vymazány.

9.5. Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat – odběr obchodních sdělení: Máte právo se z odběru odhlásit.

9.6. Všechny žádosti výše uvedené v této kapitole probíhají formou emailu na email Provozovatele info@findyn.cz. Žádost musí být podána ze stejného emailu, který jste uvedl/a při registraci. V případě, že žádost není v rozporu s platnými zákony, které by žádosti bránily, má Provozovatel povinnost žádostem bez zbytečného odkladu vyhovět.


10. Nástroje pro webovou analytiku a online marketing


10.1. Pro neustálé zlepšování našich služeb mohou být na Webové stránce umístěny tzv. „tracking kódy“ např. ve formě tzv. “cookies”. Tyto nástroje shromažďují informace o chování návštěvníků na webové stránce v anonymizované podobě. Tyto informace nelze spárovat s informacemi, které uživatel uvádí v přihlášce na Aktivitu. To platí, jak pro Provozovatele, tak pro společnosti provozující tyto služby. V následujících paragrafech jsou uvedeny příklady služeb, které můžeme využívat. Provozovatel si vyhrazuje právo využívat i jiné služby/nástroje.

10.2. Google Analytics: Na Webové stránce je umístěna služba webové analytiky Google Analytics pro měření chování návštěvníků Webové stránky od společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen “Google”). Pomocí tzv. souborů cookie jsou přenášeny a ukládány informace (včetně IP adresy) o používání Webových stránek na servery společnosti Google v USA. Google používá tyto informace k tomu, aby vyhodnocoval chování návštěvníků Webových stránek, pro sestavování analýz o aktivitách na Webových stránkách pro Provozovatele Webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním Webových stránek na internetu. Google může případně tyto informace předat také třetím osobám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud třetí osoby z pověření společnosti Google tato data zpracovávají. Google v žádném případě nespojuje IP adresu návštěvníků s jinými získanými informacemi.

10.3. Google Adwords: Tato služba od společnosti Google je využívána k vyhodnocování a cílení a optimalizaci reklam.

10.4. Facebook Pixel: Tato služba je používána k analýze, optimalizaci a vyhodnocování reklamy od společnosti Facebook Inc. se sídlem Hacker Way 1, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen “Facebook“). Tato služba dokáže pomocí cookies monitorovat chování po kliknutí na reklamu na facebooku a je využívána pro účely marketingu (např. optimalizace reklamy, průzkumu trhu, atd.)

10.5. Mailchimp: Tato služba je používána jako marketingová platforma od společnosti The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA, USA.

10.6. Zamezení trackingu: Návštěvník Webové stránky může ukládání cookies souborů v nastavení prohlížeče či instalací add-on doplňku/ů do prohlížeče zabránit. V případě, že ukládání cookies zakážete, tak některé části Webových stránek nemusí pracovat správně.


11. Další


11.1. Odkazy na jiné webové stránky: Na Webové stránce mohou být odkazy vedoucí na jiné webové stránky. V případě, že na takovéto odkazy kliknete a na webové stránky přejdete, tak je třeba si uvědomit, že Provozovatel nad těmito stránkami nemá žádnou kontrolu a váží se k nim jiné zásady ochrany osobních údajů.

11.2. Dotazy: V případě jakýchkoli dotazů ke zpracování osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit, a to na emailové adrese info@findyn.cz.

11.3. Právo na stížnost: V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v souladu s platnými předpisy a zákony, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).