Obchodní podmínky


1. Obecná ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP") jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem služby findyn a mezi uživateli využívající služeb provozovatele.

1.2. Provozovatelem služby findyn je Ing. Karel Dvořák, podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaného v Živnostenském rejstříku v Praze, IČ: 07757671 (dále jen „Provozovatel") ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..

1.3 Findyn je zábavní a seznamovací služba pro nezadané, kteří chtějí najít vážný vztah (dále jen „FINDYN").

1.4 K FINDYNu se váže webová stránka www.findyn.cz (dále jen “Webová stránka").

1.5 Na Webové stránce jsou nabízeny aktivity pro nezadané. Aktivitou se pro účely těchto OP rozumí kurz, výuka, teambuildingová aktivita či jiná aktivita (dále jen Aktivita).

1.6. Přihlásit na Aktivitu se může pouze fyzická osoba, která splňuje následující podmínky:

1.8 Přihlášením se na Aktivitu osoba souhlasí s OP a Zásadami ochrany osobních údajů, a stává se Uživatelem. Přihlášením na Aktivitu vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah, který se řídí těmito OP.

1.9. Uživatelem je osoba, která se přihlásila na Aktivitu. (dále jen “Uživatel”)

1.10 Pořadatel je osoba, která danou Aktivitu pořádá/moderuje/vede. (dále jen Pořadatel)

1.11. FINDYN je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem. Všechny práva na technické řešení, procesy, postupy, obchodní názvy, ochranné známky, všechny materiály a licence jsou výhradním majetkem Provozovatele. Tyto OP neudělují Uživateli v tomto smyslu žádná oprávnění.


2. Základní popis služby


2.1 FINDYN je služba určená pro nezadané, kteří chtějí najít dlouhodobý vážný vztah.

2.2 Seznamování probíhá při skupinových Aktivitách.

2.3 Přihlašování na Aktivity probíhá na Webové stránce pomocí přihlašovacího formuláře.

2.4 Ve službě FINDYN neexistují seznamkové profily, respektive Uživatelé “nevidí” a nemohou procházet profily ostatních Uživatelů.

2.5 Cílem služby FINDYN je vytvářet pro nezadané příležitosti, jak poznat nové lidi a potencionálně tak nalézt svého partnera či partnerku.


3. Aktivity


A) Přihlášení na aktivitu

3.1 Přihlašování na Aktivity probíhá na Webové stránce pomocí přihlašovacího formuláře.

3.2 Po odeslání formuláře obdrží Uživatel informace k uhrazení Aktivity.

3.3 Po připsání platby na účet Provozovatele a potvrzení emailem od Provozovatele je účast Uživatele na Aktivitě potvrzena.

B) Odhlášení z aktivity účastníkem

3.4 Uživatel se může z Aktivity odhlásit. Odhlášení probíhá formou emailu na email Provozovatele.

3.5 Vrácení účastnického poplatku při odhlášení z Aktivity Účastníkem se řídí následujícími pravidly:

C) Zrušení aktivity ze strany provozovatele

3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo Aktivitu zrušit (důvodem může být například nedostatečný počet účastníků, nemoc Pořadatele nebo jiný důvod). O této skutečnosti je Provozovatel Účastníky povinen informovat bez zbytečného odkladu, a to formou emailu či jiným vhodným způsobem. V takovém případě Provozovatel může, je-li to možné, účastníkům nabídnout náhradní termín jejího konání. V případě, že se účastníku nový navržený termín nevyhovuje, bude mu Uživateli zaplacený poplatek za Aktivitu vrácen. Provozovatel neodpovídá za dodatečné náklady, které mohou v důsledku tohoto bodu účastníku vzniknout

D) Další

3.7 Provozovatel vyhrazuje právo zájemcovu přihlášku na Aktivitu odmítnout.

3.8 Provozovatel se snaží o vyrovnaný počet mužů a žen na Aktivitách. Provozovatel však není schopen garantovat, že se všichni přihlášení účastníci Aktivity skutečně dostaví (například z důvodu náhlé nemoci nebo jiného důvodu).


4. Práva, povinnosti a další


A) uživatel

4.1 Uživatel má právo užívat službu FINDYN výhradně k účelu, ke kterému je určena a zavazuje se využívat služby v souladu s platnými právními předpisy.

4.2 Uživatel čestně prohlašuje, že je nezadaný a že chce najít dlouhodobý vážný vztah. Pokud se jakákoli z těchto skutečností změní, zavazuje se Uživatel službu přestat používat a nepřihlašovat se na další Aktivity.

4.3 Uživatel čestně prohlašuje, že nikdy nebyl odsouzen z žádného sexuálního trestného činu, není sexuální deviant a není evidován jako sexuální delikvent.

4.4 Uživatel má povinnost se pravidelně sledovat OP a seznamovat se s jejich aktuálním zněním. Užíváním služby FINDYN Uživatel bezpodmínečně souhlasí s aktuálním zněním OP a zavazuje se je dodržovat.

4.5 Uživatel má povinnost při přihlášení na Aktivitu uvést přesné a pravdivé údaje.

4.6 Uživatel je povinen se chovat slušně a dle dobrých mravů.

4.7 Uživatel je povinen dbát v průběhu Aktivity pokynů Pořadatele.

4.8 Uživatel se výslovně vzdává možnosti požadovat po Provozovateli jakoukoliv náhradu za škody či jiné újmy, které mohou vzniknout při využívání služeb FINDYN. Uživatel se výslovně také vzdává možnosti požadovat po Provozovateli jakoukoliv náhradu vzniklé při porušení těchto OP nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

4.9 Uživatel se zavazuje službu užívat a chovat se tak, aby nedocházelo k žádným škodám Provozovateli, Pořadateli, ostatním Uživatelům a ani třetím stranám. Uživatel nese za jím způsobené škody v souvislosti se svou účastí na Aktivitě plnou odpovědnost.

4.10 Přihlášením na Aktivitu Uživatel stvrzuje, že mu je dostatečně znám jeho zdravotní stav a že jeho zdravotní stav Uživateli ani částečně nebrání účasti na dané Aktivitě.

4.11 V případě, že Uživatel v průběhu Aktivity zjistí, že jeho zdravotní stav dále neumožňuje pokračování na Aktivitě nebo pokračování na Aktivitě by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost bez jakýchkoli odkladů oznámit Pořadateli a svoji účast na Aktivitě ihned ukončit.

4.12 Uživatel má právo vyjádřit svoji nespokojenost s průběhem či organizací Aktivity. Takovéto skutečnosti musí být komunikovány Provozovateli nejpozději do tří dní po konání Aktivity.

B) Provozovatel

4.13 Provozovatel má právo provádět změny OP a nabízených služeb. Důvodem může být například rozvíjení služby, představení nových funkcí, odstranění stávajících funkcí, nebo jakýkoliv jiný důvod. Nové aktualizované OP vstupují v platnost jejich zveřejněním na Webové stránce.

4.14 Provozovatel není odpovědný a nenese žádnou odpovědnost za Aktivity pořádané třetími stranami. Za danou Aktivitu a její průběh odpovídá Pořadatel.

4.15 Provozovatel není odpovědný, neručí a nenese žádnou odpovědnost za chování Uživatelů a ani za interakce mezi Uživateli.

4.16 Provozovatel neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať již výslovně dané, implicitní, či mlčky předpokládané.

C) Pořadatel

4.17 Pořadatel se zavazuje pořádat Aktivity v souladu s právními předpisy.

4.18 Pořadatelem Aktivity může být sám Provozovatel nebo smluvní partner Provozovatele.

4.19 Pořadatel je odpovědný za danou Aktivitu a její průběh.

4.20 Pořadatel není odpovědný, neručí a nenese žádnou odpovědnost za chování Uživatelů a ani za interakce mezi Uživateli.

4.21 Pořadatel má právo vyloučit účastníka z Aktivity v případě, že porušuje jakýkoli bod OP (např. chování neodpovídá slušnému chování a dobrým mravům, je pod vlivem alkoholu apod.) V tomto případě nemá Uživatel právo na jakoukoliv náhradu.


5. Výměna kontaktů mezi nezadanými


5.1 Účastník Aktivity dostane možnost vyjádřit, kterým účastníkům by na sebe rád dal svůj kontakt. Provozovatel identifikovaným účastníkům dané kontakty předá. Kontaktem se rozumí telefonní číslo uvedené v přihlášce na Aktivitu.

5.2 Uživatelé si rovněž mohou s dalšími účastníky Aktivity sami vyměnit kontakty, a to již v průběhu Aktivity či po jejím skončení.


6. Komunikace


6.1. Uživatel a Provozovatel se domluvili, že veškerá komunikace mezi nimi bude probíhat prostřednictvím emailu. Emailová adresa Provozovatele je info@findyn.cz. Uživatel uvádí svůj email při přihlášení na Aktivitu.

6.2. Uživatel se zavazuje s Provozovatelem a Pořadatelem komunikovat slušně.

6.3. Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Provozovatele. Uživatel má právo tento souhlas kdykoli zrušit, a to písemnou žádostí na emailovou adresu Provozovatele.


7. Ochrana osobních údajů


7.1. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel v rámci poskytování služeb FINDYN uchovává a zpracovává údaje Uživatelů (např. křestní jméno, emailová adresa, telefon, pohlaví, výsledky dotazníků).

7.2. Provozovatel se zavazuje, že bude osobní údaje Uživatele zpracovávat pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu.

7.3. Provozovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje Uživatelů třetím stranám kromě těch, které se podílejí na určité části služeb, a to vždy pouze ke stanovenému účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

7.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může využívat různých nástrojů jako například Google Analytics, Google Adwords, Facebook Ads, Mailchimp, SurveyMonkey a případně dalších nástrojů.

7.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že záznamy o Uživatelích mohou být Provozovatelem analyzovány (např. pro účely průzkumu trhu, rozvoj služby, atd.).

7.6. Uživatel má právo na opravu svých osobních údajů.

7.7. Uživatel má právo na vymazání všech záznamů, které o něm Provozovatel uchovává.

7.8. V případě, kdy je Provozovatel státními orgány (např. policií, soudy, úřady) požádán o zpřístupnění záznamů o daném Uživateli, je Provozovatel k těmto úkonům oprávněn.

7.9. Provozovatel má rovněž právo nahlížet do dat Uživatele.

7.10. Uživatel bere na vědomí, že v souvislosti se službou FINDYN mohou být pořizovány fotografie či videa. Uživatel s tímto souhlasí a dává Provozovateli souhlas tento obsah používat, upravovat, vytvářet odvozená díla, kopírovat, distribuovat, sublicencovat, přenášet či publikovat (např. na Webové stránce, na sociálních sítích, v marketingových materiálech). Provozovatel se zavazuje, že fotografie i videa budou upraveny tak, aby obličeje Uživatelů nebyly vidět.

7.11. Pokud Uživatel či Pořadatel v souvislosti se se službou FINDYN předá Provozovateli fotografie, videa, názory, ohodnocení nebo jakýkoli jiný obsah (a to ať formou emailu, přes sociální sítě nebo jakýmkoliv jiným způsobem), dává tak Provozovateli souhlas tento obsah používat, upravovat, vytvářet odvozená díla, kopírovat, distribuovat, sublicencovat, přenášet či publikovat (např. na Webové stránce, na sociálních sítích, v marketingových materiálech). Za poskytnutí obsahu Provozovateli nenáleží Uživateli či Pořadateli žádná úplata. I v tomto případě se Provozovatel se zavazuje fotografie i videa upravovat tak, aby obličeje Uživatelů nebyly vidět.

7.12. V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, otázek k ochraně osobních údajů se Uživatel může obrátit na Provozovatele formou zaslání dotazu na email Provozovatele.

7.13. Téma ochrany osobních údajů a jejich zpracování je podrobně zpracováno v Zásadách ochrany osobních údajů.


8. Cena a platební podmínky


8.1. Aktivity se poskytují za úplatu, kterou je Uživatel povinen uhradit bankovním převodem před jejím konáním na účet Provozovatele 1591952058/3030 vedeného u Airbank.

8.2. Ceny Aktivit jsou uvedeny na Webové stránce.


9. Závěrečná ustanovení


9.1. Tyto OP a všechny právní poměry mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

9.2. Pokud se některé ustanovení těchto OP stane neúplným, neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení plně platná. Takovéto ustanovení bude nahrazeno nebo doplněno novým ustanovení, které je platné a nejvíce odpovídá účelu původního ustanovení.

9.3. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit veškeré spory v prvé řadě smírnou cestou, tzn. vzájemnou dohodou.

9.4. V případě sporu může Uživatel v roli spotřebitele využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. Subjektem pro mimosoudní řešení sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.5. Uživatel a Provozovatel prohlašují, že tyto OP jsou projevem jejich svobodné vůle a zavazují se je dodržovat.

9.6. Tyto OP jsou platné od 1.1.2019.